Public Procurement/Tender Notices

Online Vital Registration (Birth, Death, Marriage, Migration and Divorce)

Ministry of Federal Affairs and Local Development has prepared a system of filling the online form for vital registration (Birth Registration). After birth registration, for other registration (Death, Marriage, Migration and Divorce) one should visit the municipality office. Please, click here for the vital registration and follow the instruction below.

गोकर्णेश्वर नगरपालिका, आर्थिक ऐन २०७४

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक ब्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२९ उपधारा २ बमोजिम गोकर्णेश्वर नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

अनलाइन घटना दर्ता (जन्म, मृत्‍यु, विवाह, बसाईँसराईं तथा सम्बन्धविच्छेद)

स्थानीय शासन तथा सामुदनयिक विकास मन्त्रालयले घरमै बसेर घटना दर्ता (जन्म दर्ता)फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।जन्म दर्ता गरेपछि अन्य दर्ता( मृत्यु, विवाह, बसाँर्इ सरार्इँ तथा सम्बन्धविच्छेद )गर्न वडा कार्यालय अथवा नगपालिका कार्यालय आउनु पर्नेछ | घटना दर्ताको लागि  यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र  तल भने अनुसार गर्नुहोस्।

Citizen Charter

This citizen charter includes every information about the various services, cost/time and department for services  provided by municipality office and municipality ward office.

Please, click the following attachment in order to view the citizen charter.

नागरिक वडापत्र

यस नागरिक वडापत्रमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको कार्यालयले नगरबासिहरुलाई नगरपालिका कार्यालयबाट र नगरपालिका वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने मुख्य सेवा, सेवा वापत लाग्ने दस्तुर, समय र जिम्मेवार/सम्पर्क व्यक्ति तथा शाखाको विवरणहरु उल्लेख गरिएको छ। 

नागरिक वडापत्र हेर्नको लागि कृपया तल रहेको 'नागरिक वडापत्र'मा क्लिक गर्नुहोला।